Facebook share Twitter share Print

ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2561

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 ขึ้นในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ดังที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันเป็นทุกปี

สถานที่ดำเนินการ
-
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
04/06/2561 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
09/06/2561 : ไม่ระบุเวลา