โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

29 มิ.ย. 2561      172 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 60% ของจังหวัด และเพื่อให้ราษฎรอีก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาวัง อำเภอนากลาง และอำเภอสุวรรณคูหา มีน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรเพียงพอ กรมชลประทานได้จัดทำโครงการต่อเนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ โครงการงานส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 2 ต่อเนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของอำเภอนาวัง จำนวน 6 ไร่ เป็นที่ตั้งหัวงาน ทำให้ระบบชลประทานของจังหวัดครอบคลุมเต็มพื้นที่ของจังหวัด

ประโยชน์โดยตรง
1. ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้เป็นแหล่งจับปลาได้ด้วย
2. ราษฎรและสัตว์ตามหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำสามารถอาศัยน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ในฤดูแล้ง
3. ส่งน้ำเพื่อการประปาในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประมาณปีละ 720,000 ลูกบาศก์เมตร
4. เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน โดยการทำระบบเหมืองฝายทางด้านท้ายน้ำ และช่วยได้ประมาณ 2,000 ไร่

ประโยชน์โดยอ้อม
1. ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
2. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูเขา ป่าไม้ และแหล่งน้ำสวยงาม อุดมสมบูรณ์ และมีอากาศบริสุทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศ
3. ราษฎรอาศัยอยู่รอบๆ อ่างเก็บน้ำ สามารถชักน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้งเท่าที่ปริมาณน้ำต้นทุนจะเอื้ออำนวย