วนอุทยานภูผาแดง

26 ก.ค. 2561      98 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วนอุทยานภูผาแดงอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ ท้องที่ตำบลจำปาโมง และตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอีกส่วนหนึ่งติดอยู่ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11,170 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2539 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ จดช่องเขาห้วยน้ำโมงและที่ราบบ้านนาอ่าง ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
  • ทิศใต้ จดช่องข้าวสารและที่ราบบ้านนาด่าน ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา 
  • ทิศตะวันออก จดที่ราบนางาม บ้านหนองแวง ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
  • ทิศตะวันตก จดที่ราบบ้านกุดผึ้ง บ้านหินนกยูง บ้านเชียงราย บ้านโนนป่าหว้าน ตำบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นกลุ่มภูเขากลุ่มหนึ่งตามเทือกเขาภูพาน ด้านทิศใต้มีช่องเขาตัดขาดเป็นเอกเทศจากเทือกเขาภูพานชัดเจน ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดพื้นที่ราบรอบด้าน กลุ่มภูผาแดงประกอบไปด้วยยอดเขาน้อยใหญ่สูงต่ำตามลำดับสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่หลายลูกเช่น ภูกลุ่มข้าว ภูผาผึ้ง ภูหมากเกลี้ยง ภูหน้าผาก ภูบักทุย    ภูคะยะ ภูกลอย ภูหมกเห็ด และภูหำหมา เป็นต้น จุดที่สูงที่สุดคือ หน้าผาภูผาแดง ซึ่งมีความสูงประมาณ    300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล 

ลักษณะภูมิอากาศ
พืชพรรณและสัตว์ป่า สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้เศรษฐกิจได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่ มะกอก มะกอกเลื่อม ติ้ว ส้าน เหมือด กระโดน รัก มะม่วงหัวแมลงวัน มะขามป้อม ก่อ ช้างน้าว ป่าดิบแล้งจะพบได้ตามบริเวณริมห้วยและหุบเขามีพรรณไม้ขึ้นอยู่ได้แก่ ไม้กระบาก ตะแบก ตีนนก สมพงและแคฝอย สำหรับไม้พื้นล่างที่ขึ้นอยู่ทั่วไปมี ไผ่รวก ไผ่โจท ไผ่ไร่ ปรง เหมือดแอ และเถาวัลย์ต่างๆ 
ชนิดสัตว์ป่าที่เหลืออยู่พอพบเห็นได้มีจำพวก ชะมด เม่น หมูป่า กระต่ายป่า นิ่ม งูชนิดต่างๆ และสัตว์ป่าจำพวกนก เช่น นกยูง นกกระปูด นกโพระดก บ่าง ไก่ป่า และนกหัวขวาน 

การเดินทาง
การเดินทางไปวนอุทยานภูผาแดงมีหลายเส้นทางดังนี้ จากอุดรธานีผ่านอำเภอบ้าน-ผือถึงวนอุทยานภูผาแดง 80 กิโลเมตร จากอำเภอหนองคายผ่านอำเภอบ้านผือถึงวนอุทยานภูผาแดงระยะทาง 90 กิโลเมตร จากอำเภอหนองบัวลำภู ผ่านบ้านคำไฮ อำเภอนากลาง ถึงวนอุทยานภูผาแดงระยะทาง 70 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ด้านทิศใต้มีช่องเขาตัดขาดเป็นเอกเทศจากเทือกเขาภูพานชัดเจน ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดพื้นที่ราบรอบด้าน กลุ่มภูผาแดงประกอบไปด้วยยอดเขาน้อยใหญ่สูงต่ำตามลำดับสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่หลายลูก

ลักษณะเด่น
ภูผาแดง ภูผาแดงมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงก่อให้เกิดความงามตามธรรมชาติอยู่ทั่วไป เช่น วิว ทิวทัศน์ โขดหิน ลานหิน พรรณไม้น้อยใหญ่ ถ้ำ หน้าผา และก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งวางซ้อนกันเรียงรายเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย และจุดเด่นที่สุดคือ บนยอดภูผาแดงจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพในภูมิประเทศได้รอบด้านและกว้างไกล สามารถมองเห็นถึงเขต อำเภอหนองคาย และฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ และสามารถมองชมวิว ทิวทัศน์รอบด้านอย่างสวยงามมาก 

กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้ ชมทิวทัศน์

ตำบลจำปาโมง อำเภอสุวรรณคูหา  ตำบล นาด่าน  อำเภอ สุวรรณคูหา  จังหวัด หนองบัวลำภู 39270
ขนาดพื้นที่ (ไร่)   11,170 ไร่
เบอร์โทรติดต่อ  0 4222 1725
พิกัด Latitude    17.580243      
พิกัด Longitude    102.349605